Craft Coffee Roasters

Dąbrowskiego 472

60-451 Poznań

Regulamin sklepu internetowego craftcoffee.pl

Obowiązuje od 18.09.2018r.

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego pod adresem craftcoffee.pl jest HRC Serwis Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-306), przy ul. Porzeczkowej 2A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000378071.

Kontakt ze Sprzedawcą:

telefoniczne: 789 070 333 (poniedziałek-piątek, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach: 9:00 – 16:00)

mailowo: biuro@craftcoffee.pl.

 

Definicje

 

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod www.coffeejourney.pl, z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć zamówienie na dostępne towary.

 

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego. Regulamin jest regulaminem, o którymmowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zamierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następniewydawane dostawcy w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

 

Sprzedawca – HRC Serwis Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-306), przy ul. Porzeczkowej 2A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000378071.

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

 

Towar – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczegółowe właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie sklepu.

 

Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną, formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.

 

1.2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

– urządzenie (z urządzenie wskazującym umożliwiającym poprawne wypełnianie formularzy) z        dostępem do sieci Internet,

– Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

– FireFox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

– Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

– Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub Opera w wersji 26 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

 

1.3. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów. Sklep udostępnia również każdemu Klientowi bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku. Usługami tymi są: formularz Zamówienia, Koszyk.

 

1.4. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu.

 

1.5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

 

1.6. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@craftcoffee.pl

– korzystając z danych kontaktowych, pocztą tradycyjną: HRC Serwis sp. z o.o., J.H. Dąbrowskiego 472, 60-446 Poznań

– dodatkowe dane kontaktowe, włączając w to nowoczesne kanały komunikacyjne znajdują się również w zakładce Kontakt znajdującej się w stopce strony internetowej.

 

1.7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

1.8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną.

 

1.9. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta.

 

1.10 Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

– korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

– niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

– niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

2. Warunki złożenia zamówienia

 

2.1. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

– złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

– złożenie zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.

 

2.2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski a ich obrót jest prawem dozwolony.

 

2.4. Warunkiem koniecznym do Złożenia zamówienia oraz zrealizowania Zamówienia jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza oraz przesłanie go do Sklepu Internetowego.

 

2.5. Złożenie Zamówienia jest ofertą zawarcia umowy składaną przez Klienta Sprzedawcy.

 

2.6. Zamówienia, o którym mowa, złożone w Dni Robocze po godzinie 16:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 

2.7. Potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz przyjęcia go do realizacji, tożsame z przyjęciem oferty złożonej przez Kupującego Sprzedawcy, zostanie przesłane Kupującemu przez pracownika HRC Serwis Sp. Z o.o. w formie wiadomości e-mail.

 

2.8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

3. Płatności

 

3.1. Wszystkie ceny produktów przedstawione w sklepie są cenami brutto (zawierają cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w polskich złotych. Nie zawierają kosztów dostawy.

 

3.2. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

 

3.3. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

– przelew tradycyjny.

– płatność za pobraniem,

– odbiór osobisty z płatnością na miejscu.

 

3.4. Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

4. Dostawa

 

4.1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

– dostarczenie Produktów przez firmę kurierską.

 

4.2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 

4.3. Do odwołania koszty dostawy kurierem są bezpłatne.

 

4.4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

 

4.5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 

5. Zwroty

 

5.1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

 

5.1.2. Bieg terminu określonego w 5.1. rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 

5.2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

5.3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

 

5.4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 

5.4. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 

5.5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

5.6. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

6. Postanowienia końcowe

 

6.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;                           http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php                                                                                        oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

6.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

6.4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin